Adaricheva, Kira, Nazarbayev University, Kazakhstan