Law, Hiu-Fai, The Wong School of Finite Geometry, Hong Kong