Xu, Baogang, School of Mathematical Sciences Nanjing Normal University