Lu, Mei, Tsinghua University, Beijing, P. R. China